Terapi

Gestaltterapin är en relationell och existentiell terapeutisk inriktning inom den humanistiska psykologin, den är en av de större inriktningarna världen över.

Ett gestaltiskt förhållningssätt kan innebära fler saker. Perspektivet ser dels oss människor i en situationell kontext. Utifrån det sammanhang du befinner dig i tittar vi på vilka val du har där du är nu. Det kan också betyda att vi tittar på vad som händer när ett hinder dyker upp och du inte kan agera efter vilket behov som faktiskt ligger i botten. Att bli uppmärksam på dina behov och de behov som finns i din situation kan skapa möjligheter till att göra nya val och skapa nya sätt att både förhålla sig och bete sig.

Förhållningssättet betonar också möjligheten att du som individ ska få utveckla stöd så att du i en situation känner mer frihet, val och ansvar.

Gestalt använder sig av hela människan, inte bara tankar och känslor. Kroppen lagrar mycket information i form av olika förnimmelser och känslor, forskning inom neurovetenskap ger gott stöd för att terapi blir verkningsfullt när vi lär oss att uppmärksamma våra kroppsliga förnimmelser och sätta dem i en ny kontext. Att ta det i långsam takt innebär här att skapa möjligheter för stora förändringar. Det här är särskilt viktigt att ta hänsyn till vid bearbetning av trauma.

Jag är auktoriserad Gestaltterapeut genom Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, SAG som lyder under det europeiska organet EAGT.